योठाउँबाट GWD र CHN को नोट डाउनलोड गर्ने

Academics Events Notice Programs

सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले तल दिएको दुईवटा  लिङबाट नोट डाउनलोड गर्ने ।

GWD_Module_4.3_PHP

CHN_Module_2_Networking